Financial reports

2021-06-08 12:54:41
Kommuniké från årsstämma

2021-06-08 höll Safe Lane Gamin AB (publ) årsstämma. Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag: · Stämman fastställde resultat- och balansräkning, såväl bolagets som koncernens. · Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2020 ska ingen utdelning ske. · Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. · Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, ett arvode om 60 000 SEK per styrelseledamot för verksamhetsåret 2021. Styrelsens ordförande erhåller ytterligare 60 000 SEK. Stämman

Read more Path

2021-05-18 15:36:07
Årsredovisning 2020

Se bifogad årsredovisning i PDF form.

Read more Path

2021-05-18 10:20:38
Delårsrapport 1 - 2021

Koncernen* MSEK

Q1 2021 Helår 2020 Profroma** Q1 2021
Totala intäkter 5,3 5,9 13,3
EBITDA 1,4 2,1 6,9
Resultat efter finansiella poster -3,9 -10,7 −9,3
Balansomslutning 39,8 45,3 276,5
Soliditet (%) -181,8% -167,2% 7,80%
Resultat per aktie (SEK) 0,00 -0,01 0,00
---
Moderföretaget (MSEK) Q1 2021 Q1 2020 Helår 2020
Totala intäkter 0,7 0,1 1,1
EBITDA -0,4 -0,3 -0,8
Resultat efter finansiella poster -3,9 −0,3 −14,1
Balansomslutning 188,1 10,4 194,1
Soliditet (%) 41,1% 73,7% 38,1%
Resultat per aktie (sek) 0,00 0,00 -0,01
Read more Path

2021-05-12 11:34:18
Safe Lane Gaming tidigarelägger delårsrapport

Stockholm 2021-05-12 Safe Lane Gaming AB har beslutat att tidigarelägga sin delårsrapport avsende kvartal 1 2021 då sammanställningsarbetet går fortare än beräknat. Rapporten som avser perioden januari - mars 2021 kommer att publiceras 18 maj 2021 istället för den 21 maj som tidigare kommunicerats.

Read more Path

2021-05-07 21:24:56
Aktieägarna i Safe Lane Gaming AB (publ), 556671-3607, kallar härmed till årsstämma tisdagen den 8 Juni 2021 kl. 12.00.

Stämma endast per poströstning Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Bolaget välkomnar alla aktieägare att

Read more Path

2021-03-12 08:57:42
Publicering av det förvärvade dotterbolagets årsredovisning.

Safe Lane Gaming kommunicerade den 28e februari 2021 att vi har förvärvat Raketspel interaktiva produktioner AB (Raketspel) med tillträde 15e april 2021. Raketspel har nu fastställt sin årsredovisning för 2020. Bifogat finns årsredovisningen.

Read more Path

2021-02-24 08:40:00
Bokslutskommuniké 2020

Stockholm 24 februari 2021 Safe Lane gaming presenterar Bokslutkummuniké för 2020, här följer VD ordet och fullständig rapport finns bilagd. VD har ordet Kära aktieägare! Äntligen är det nu min tur att summera en händelserik höst. Den 10:e oktober skapades spelkoncernen Safe Lane Gaming AB (SLG). Vi har sedan 10:e oktober gjort ytterligare två förvärv och äger idag tre speltitlar. I dag taktar speltillgångarna över 30 MSEK på årsbasis med operativt resultat på över 17,5 MSEK. Finansiellt har bolaget och spelen utvecklats och levererat som planerat och nu är målet att öka det under de

Read more Path

2020-11-06 07:15:00
Delårsrapport 3

Read more Path

2020-11-05 10:28:51
Safe Lane Gaming AB (publ) u.n.ä Challenger Mobile AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapport

Read more Path

2020-08-26 13:00:00
Delårsrapport januari - juni 2020

Read more Path

2020-06-29 14:28:37
Kommuniké från årsstämma 2020

Read more Path

2020-06-16 15:57:12
Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Read more Path

2020-06-01 06:50:00
Kallelse till årsstämma

Read more Path

2020-05-27 11:54:41
Delårsrapport januari-mars 2020

Read more Path

2020-05-04 10:20:46
Senarelägger årsstämman

Read more Path

2020-02-26 13:32:17
Bokslutskommuniké januari – december 2019

Read more Path

2019-11-27 14:11:14
Delårsrapport januari - september 2019

Read more Path

2019-08-28 12:51:57
Delårsrapport januari-juni 2019

Read more Path

2019-06-03 13:51:43
Kommuniké från årsstämma 2019

Read more Path

2019-05-22 13:14:37
Delårsrapport januari-mars 2019

Read more Path

2019-05-09 09:59:47
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Read more Path

2019-05-06 07:00:00
Kallelse till årsstämma

Read more Path

2019-04-29 10:12:59
Nytt datum för årsstämma

Read more Path

2019-02-20 13:07:30
Bokslutskommuniké januari – december 2018

Read more Path

2018-11-21 13:12:49
Delårsrapport januari-september 2018

Read more Path

2018-08-22 08:08:07
Delårsrapport januari-juni 2018

Read more Path

2018-05-30 14:28:34
Kommuniké från årsstämma 2018

Read more Path

2018-05-23 12:17:56
Delårsrapport januari-mars 2018

Read more Path

2018-05-02 08:35:04
Kallelse till årsstämma

Read more Path

2018-04-30 10:22:24
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Read more Path

2018-02-21 13:32:29
Bokslutskommuniké januari – december 2017

Read more Path

2017-11-22 14:23:26
Delårsrapport januari-september 2017

Read more Path

2017-08-23 12:41:19
Delårsrapport januari - juni 2017

Read more Path

2017-05-30 14:27:35
Kommuniké från årsstämma 2017

Read more Path

2017-05-24 10:39:48
Delårsrapport januari - mars 2017

Read more Path

2017-05-09 15:15:59
Årsredovisning 2016

Read more Path

2017-05-02 09:34:14
Kallelse till årsstämma

Read more Path

2017-02-17 15:22:51
Bokslutskommuniké januari - december 2016

Read more Path

2017-02-15 17:13:20
Tidigareläggning av bokslutskommuniké

Read more Path

2016-11-23 12:24:00
Delårsrapport januari - september 2016

Read more Path

2016-08-24 13:09:43
Delårsrapport januari-juni 2016

Read more Path

2016-06-29 16:23:46
Kommuniké från årsstämma 2016

Read more Path

2016-06-13 12:50:10
Årsredovisning 2015

Read more Path

2016-05-26 12:13:41
Kallelse till årsstämma

Read more Path

2016-05-25 15:16:04
Delårsrapport januari-mars 2016

Read more Path

2016-02-24 14:00:15
Bokslutskommuniké januari – december 2015

Read more Path

2015-11-25 14:48:18
Delårsrapport januari-september 2015

Read more Path

2015-08-26 13:47:24
Delårsrapport januari-juni 2015

Read more Path

2015-06-26 13:27:06
Kommuniké från årsstämma 2015

Read more Path

2015-06-26 09:26:59
Årsredovisning 2014

Read more Path

2015-06-12 09:02:25
Förslag till styrelse och revisor inför årsstämman 2015

Read more Path

2015-05-27 15:06:16
Delårsrapport januari-mars 2015

Read more Path

2015-05-26 07:43:08
Kallelse till årsstämma

Read more Path