Financial reports – Safe Lane Gaming
Investor relations

Financial reports

INVESTOR
Financial report

(Korrigerad rapport) Delårsrapport 3 2021
2021-12-06 20:42:46

Bolaget har uppmärksammat några mindre fel i bolagets Q3 rapport 2021. De här avser främst koncernens jämförelsesiffror och jämförelseperiod 2020. Tidigare rapport visade felaktigt Safe Lane Gaming ABs siffror som jämförelsetal för koncernen. Till följd av det omvända förvärv som skedde i oktober 2020 är dock Battlecamp AB det redovisningstekniska moderbolaget. Battlecamp ABs siffror ska därmed redovisas som jämförelsesiffror. De korrigerade siffrorna avser jämförelseperioden 2020-07-13 - 2020-09-30 som i tidigare rapport felaktigt angivits som Q3 2020. Perioden och jämförelsesiffrorna har

Financial report

(Korrigerad rapport) Delårsrapport 3 2021
2021-11-17 22:31:09

Koncernens kassaflödesanalys uppdaterat avseende perioden Q3 2020 samt Q1-Q3 2020 se sida 21 se bilaga.

Financial report

Kommuniké från årsstämma
2021-06-08 12:54:41

2021-06-08 höll Safe Lane Gamin AB (publ) årsstämma. Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag: · Stämman fastställde resultat- och balansräkning, såväl bolagets som koncernens. · Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2020 ska ingen utdelning ske. · Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. · Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, ett arvode om 60 000 SEK per styrelseledamot för verksamhetsåret 2021. Styrelsens ordförande erhåller ytterligare 60 000 SEK. Stämman

Financial report

Årsredovisning 2020
2021-05-18 15:36:07

Se bifogad årsredovisning i PDF form.

Financial report

Delårsrapport 1 - 2021
2021-05-18 10:20:38

Stockholm 18 Maj 2021 +---------------------------------+-------+-------+----------+------------------+ |Koncernen* MSEK |Q1 2021| |Helår 2020|Profroma** Q1 2021| +---------------------------------+-------+-------+----------+------------------+ |Totala intäkter | 5,3| | 5,9| 13,3| +---------------------------------+-------+-------+----------+------------------+ |EBITDA | 1,4| | 2,1| 6,9| +---------------------------------+-------+-------+----------+-------------

Financial report

Safe Lane Gaming tidigarelägger delårsrapport
2021-05-12 11:34:18

Stockholm 2021-05-12 Safe Lane Gaming AB har beslutat att tidigarelägga sin delårsrapport avsende kvartal 1 2021 då sammanställningsarbetet går fortare än beräknat. Rapporten som avser perioden januari - mars 2021 kommer att publiceras 18 maj 2021 istället för den 21 maj som tidigare kommunicerats.

Financial report

Aktieägarna i Safe Lane Gaming AB (publ), 556671-3607, kallar härmed till årsstämma tisdagen den 8 Juni 2021 kl. 12.00.
2021-05-07 21:24:56

Stämma endast per poströstning Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Bolaget välkomnar alla aktieägare att

Financial report

Publicering av det förvärvade dotterbolagets årsredovisning.
2021-03-12 08:57:42

Safe Lane Gaming kommunicerade den 28e februari 2021 att vi har förvärvat Raketspel interaktiva produktioner AB (Raketspel) med tillträde 15e april 2021. Raketspel har nu fastställt sin årsredovisning för 2020. Bifogat finns årsredovisningen.

Financial report

Bokslutskommuniké 2020
2021-02-24 08:40:00

Stockholm 24 februari 2021 Safe Lane gaming presenterar Bokslutkummuniké för 2020, här följer VD ordet och fullständig rapport finns bilagd. VD har ordet Kära aktieägare! Äntligen är det nu min tur att summera en händelserik höst. Den 10:e oktober skapades spelkoncernen Safe Lane Gaming AB (SLG). Vi har sedan 10:e oktober gjort ytterligare två förvärv och äger idag tre speltitlar. I dag taktar speltillgångarna över 30 MSEK på årsbasis med operativt resultat på över 17,5 MSEK. Finansiellt har bolaget och spelen utvecklats och levererat som planerat och nu är målet att öka det under de

Financial report

Delårsrapport 3
2020-11-06 07:15:00

Financial report

Safe Lane Gaming AB (publ) u.n.ä Challenger Mobile AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapport
2020-11-05 10:28:51

Financial report

Delårsrapport januari - juni 2020
2020-08-26 13:00:00

Financial report

Kommuniké från årsstämma 2020
2020-06-29 14:28:37

Financial report

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019
2020-06-16 15:57:12

Financial report

Kallelse till årsstämma
2020-06-01 06:50:00

Financial report

Delårsrapport januari-mars 2020
2020-05-27 11:54:41

Financial report

Senarelägger årsstämman
2020-05-04 10:20:46

Financial report

Bokslutskommuniké januari – december 2019
2020-02-26 13:32:17

Financial report

Delårsrapport januari - september 2019
2019-11-27 14:11:14

Financial report

Delårsrapport januari-juni 2019
2019-08-28 12:51:57

Financial report

Kommuniké från årsstämma 2019
2019-06-03 13:51:43

Financial report

Delårsrapport januari-mars 2019
2019-05-22 13:14:37

Financial report

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018
2019-05-09 09:59:47

Financial report

Kallelse till årsstämma
2019-05-06 07:00:00

Financial report

Nytt datum för årsstämma
2019-04-29 10:12:59

Financial report

Bokslutskommuniké januari – december 2018
2019-02-20 13:07:30

Financial report

Delårsrapport januari-september 2018
2018-11-21 13:12:49

Financial report

Delårsrapport januari-juni 2018
2018-08-22 08:08:07

Financial report

Kommuniké från årsstämma 2018
2018-05-30 14:28:34

Financial report

Delårsrapport januari-mars 2018
2018-05-23 12:17:56

Financial report

Kallelse till årsstämma
2018-05-02 08:35:04

Financial report

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017
2018-04-30 10:22:24

Financial report

Bokslutskommuniké januari – december 2017
2018-02-21 13:32:29

Financial report

Delårsrapport januari-september 2017
2017-11-22 14:23:26

Financial report

Delårsrapport januari - juni 2017
2017-08-23 12:41:19

Financial report

Kommuniké från årsstämma 2017
2017-05-30 14:27:35

Financial report

Delårsrapport januari - mars 2017
2017-05-24 10:39:48

Financial report

Årsredovisning 2016
2017-05-09 15:15:59

Financial report

Kallelse till årsstämma
2017-05-02 09:34:14

Financial report

Bokslutskommuniké januari - december 2016
2017-02-17 15:22:51

Financial report

Tidigareläggning av bokslutskommuniké
2017-02-15 17:13:20

Financial report

Delårsrapport januari - september 2016
2016-11-23 12:24:00

Financial report

Delårsrapport januari-juni 2016
2016-08-24 13:09:43

Financial report

Kommuniké från årsstämma 2016
2016-06-29 16:23:46

Financial report

Årsredovisning 2015
2016-06-13 12:50:10

Financial report

Kallelse till årsstämma
2016-05-26 12:13:41

Financial report

Delårsrapport januari-mars 2016
2016-05-25 15:16:04

Financial report

Bokslutskommuniké januari – december 2015
2016-02-24 14:00:15

Financial report

Delårsrapport januari-september 2015
2015-11-25 14:48:18

Financial report

Delårsrapport januari-juni 2015
2015-08-26 13:47:24

Financial report

Kommuniké från årsstämma 2015
2015-06-26 13:27:06

Financial report

Årsredovisning 2014
2015-06-26 09:26:59

Financial report

Förslag till styrelse och revisor inför årsstämman 2015
2015-06-12 09:02:25

Financial report

Delårsrapport januari-mars 2015
2015-05-27 15:06:16

Financial report

Kallelse till årsstämma
2015-05-26 07:43:08