Safe Lane Gamings har beslutat att löpande publicera operativa uppdateringar

Press release 2022-03-15 10:20:30

Safe Lane Gaming AB (publ) (”SLG”) har beslutat att löpande publicera operativa uppdateringar till marknaden. I huvudsak kommer dessa publiceringar ske mellan respektive rapporttillfälle.

SLG har idag beslutat att som en del i sin löpande IR kommunikation publicera operativa uppdateringar.

Bakgrund och syfte
SLG har historisk löpande publicerat nyheter av olika karaktär och storleksmässigt värde med en hög frekvens. Efter en analys har SLG kommit fram till att den mängd nyheter i kombination med dess karaktär och värde lätt kan uppfattas som lite spretigt, vilket gör det svårt för aktieägare att få ett helhetsgrepp. I syfte att förtydliga hur verksamheten med dess aktiviteter mer konsoliderat fortlöper har SLG beslutat om att löpande publicera operativa uppdateringar till marknaden.

Operativ uppdatering – innehållsmässig information
De operativa uppdateringarna kommer i huvudsak innefatta en nulägesbild i form av en VD kommentar, tillbakablick på genomförda aktiviteter, kommande aktiviteter samt en portföljuppdatering med fokus på aktivitet i spelen.

Nyheter som är av större vikt, regulatorisk eller som lyder under MAR kommer dock alltid publiceras i enlighet med gällande regelverk (t ex större avtal, förvärv, kvartalsrapporter etc).

”Vi har under en tid sett över hur vi kan förbättra vår IR kommunikation och tar nu första steget i vår nya kommunikationsplan som vi tror kommer ge en bättre bild och förståelse för vår verksamhet, vad vi gör och hur det går”, säger Jesper Nord, VD Safe Lane Gaming

 

 

Release