Safe Lane Gaming AB säkerställer tillväxtkapital för fortsatt expansiv förvärvsstrategi

Regulatory 2020-12-10 08:19:30

Stockholm 2020-12-10

Safe Lane Gaming AB (”SLG” eller ”Bolaget”) säkerställer genom emission och efterföljande teckningsrätter en finansiering på minimum 54 MSEK och maximalt 188 MSEK. Detta kombinerat med förlängning av lån ger SLG handlingsutrymme att fortsätta förvärva fler tillgångar/spel samt spelstudios.

Bolagets styrelse har idag beslutat att föreslå en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Emissionen”). Förslaget om Emissionen kommer att framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma i Bolaget som beräknas äga rum tidigt under kvartal 1 2021. Det föreslås att 13 nuvarande aktier ger rätt att teckna 2 units till ett pris om 0,11 kr per unit. En unit innehåller 1 aktie, 1 teckningsoption av serie TO1 (löptid sex månader, en TO1 ger rätt att teckna en ny aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 0,14 kr) och 1 teckningsoption av serie TO2 (löptid tolv månader, en TO2 ger rätt att teckna en aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 0,18 kr). Emissionen är för det fall förslaget godtas garanterad till 100 procent genom ingångna villkorade garantiförbindelser med Modelio Equity AB, Gerhard Dal, Exelity AB och Hexamo AB. Fullständiga villkor för Emissionen kommer presenteras i kallelsen till extra bolagsstämman och informationsmemorandum kommer att offentliggöras i god tid innan teckningsperiodens början.

Därtill har SLG idag ingått avtal om lån om 20 MSEK som syftar till att refinansiera del av tidigare upptaget brygglån om 30 MSEK som kommunicerades via pressmeddelande den 2020-09-07. Lånet löper med en månadsränta om 0,8 procent och i övrigt på liknande villkor som tidigare upptaget brygglån. Långivare är Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Munkekullen 5 förvaltning AB.

Bolaget är mycket tillfreds med att få in nämnda starka aktörer som bidrar med att ge Bolaget större finansiella muskler framöver. Emissionen, som stöds av huvudägare med ca 88 procent av Bolaget, förväntas även öka Bolagets free float vilket skapar en stabilare ägarbild. Såväl förslaget om nyemission som ingåendet av rekapitaliseringsavtalet är beslutade i Bolagets strävan och långsiktiga arbete mot att optimera sin utstakade förvärvsstrategi med målet att kunna pressa Bolagets tillväxtresa till att bli än bättre och än snabbare. Nettolikviden från emissionen ska primärt öronmärkas till att ge Bolaget möjlighet att exekvera Bolagets strategi att växa genom förvärv.

För mer information, kontakta bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

 

Denna information är sådan information som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2020.
 

Safe Lane Gaming AB
Bolagets affärside är att vara ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.
 

Release