Safe Lane Gaming AB (publ): Operativ uppdatering

Regulatory 2022-03-17 10:59:21

Safe Lane Gaming AB (publ) (”SLG eller Bolaget”) delger sin första operativa uppdatering.

Som tidigare kommunicerats är den operativa uppdatering en del i SLG:s nya kommunikationsplan. Syftet är att ge aktieägare och andra intresserade en konsoliderad bild över nuläget inklusive genomförda och kommande aktiviteter. 

 

VD kommentar

Till att börja med vill jag skicka mina kondoleanser till de drabbade i kriget, vi har medarbetare från de berörda länderna och i SLG familjen tar vi hand om varandra. Vi följer utvecklingen och håller löpande kontakt med de berörda medarbetarna för att om möjligt och om önskas bidra på de sätt vi kan från SLG familjen. Jag vill här passa på att svara påfrågan om hur SLG påverkas rent finansiellt av kriget, och där svaret är att Bolaget idag inte ser något större intäktsbortfall. 

 

Nyligen presenterade SLG sin bokslutskommuniké för 2021, ett år där vi la grunden för den tillväxtresa som nu är påbörjad. I rapporten påvisade vi att bolaget vuxit markant både vad gäller omsättning och EBITDA men även att bolaget numera har en helt annan organisation att förvalta. Detta är resultatet av de lyckade förvärv som genomfördes under 2021.

I en ny fas kommer också nya prioriteringar och i takt med att SLG vuxit ställs också helt nya krav på hur vi förvaltar våra tillgångar. Att vi fortsatt kommer fokuserar på förvärv är det inget tal om, det är grunden i vår affärsidé och nyckeln till hur vi bygger vår organisation framgent. Förvärvsarbetet kommer fortsatt löpande pågå men på kort till medellång sikt kommer vi också lägga lite extra fokus på:

– SLG:s balansräkning, med fokus på skuldsättning och goodwill

– SLG Operations,

– NGM, slutförandet av omlistningsprocessen

 

Balansräkningen

I dagsläget hämmas SLG:s nettoresultat av den höga skuldsättningen och den goodwillpost som uppstod i samband med det omvända förvärvet. Skuldsättningen medför i dagsläget en hög kostnadsbild främst i form av höga räntebetalningar. Samtidigt behandlar vi även vår goodwillpost enligt redovisningsregelverket K3. Detta resulterar i att goodwillposten skrivs ner med ganska stora belopp löpande och har således en stor påverkan på SLG:s nettoresultatet. Märk väl att detta inte har någon påverkan eller ska blandas ihop med bolagets kassa. Detta går tydligt går att utläsa i senaste bokslutskommunikén, där vi påvisar ett starkt positivt EBITDA men ett negativt resultat efter finansiella poster (hänförligt till främst räntekostnader och avskrivningar på goodwill). På kort till medellång sikt kommer vi fokusera lite extra på vilka åtgärder vi kan vidta för att behandla ovan punkter och således vårt nettoresultat. Ett stort och viktigt steg inom detta område har också skett, genom att slutbetalningen (vilket tidigare kommunicerats) till säljarna av Raketspel om totalt 111,5 MSEK, varav 20 MSEK i tecknigsoptioner, nu genomförts.  

 

SLG Operations

Som tidigare kommunicerats bygger vi SLG Operations för att vara navet i verksamheten. Det är också det affärsområdet som kliver in för att stötta upp och vara med i skapandet av nya och förlängda intäkter/intäktsmodeller hos förvärvade spel/bolag. Här handlar det mycket om att ta vara på de kompetenser, lärdomar och nätverk som redan idag finns inom SLG koncernen och applicera den kunskapen där den behövs. Operationellt har fokus sedan en tid tillbaka varit att vidareutveckla de dataströmmar som är grundbulten i framgångsrik annonsering av mobilspel. Samtidigt har Bolaget också utökat samarbetet med Google som ger support gällande datahanteringen och beta-testningen av nya marknadsföringsprodukter. 

 

NGM – Omlistningsprocessen

Som tidigare kommunicerats arbetar Bolaget för fullt med slutförandet av omlistningsprocessen. Bolagets bedömning är att det nu endast återstår några punkter kvar att lösa innan ett slutgodkännande, vilket kommer resultera i att bolaget flyttas bort från observationslistan till ordinarie lista.

 

Uppdatering kring några av våra spel

 

Raketspel

– Raketspel har uppdaterat spelet Dig This! med mer innehåll samt justeringar av mindre buggar.

– Castle Raid har gått över till en ROAS (return on ad spend) modell, där förhoppningen är att det över tid ska ge högre och mer stabila intäkter, även om det kortsiktigt sänker resultatet en aning.

– Nya tester på äldre spel så som Duck Race har också skett under perioden, vilket syftar till att förlänga spelets livslängd.

 

Battle Camp

– Förstärkning i personalen genom en ny grafiker i form av Albin Nilsson, som jobbar utifrån Raketspels lokaler i Stockholm.

– Tidigare genomfördes bl a en uppdatering med helt nya monster inför eventen Chinese New Years och Valentines Day, vilka genererade förväntat resultat.

– En viktig del för spelets intäkter är event vilket som tidigare kommunicerats. Nästkommande stora händelse är det årliga påskeventet.

– Spelets MAU (Monthly Active Users) ligger stabilt på strax över 50 000 användare.

 

 

Release