(Korrigerad rapport) Delårsrapport 3 2021

Financial Report 2021-12-06 20:42:46

Bolaget har uppmärksammat några mindre fel i bolagets Q3 rapport 2021. De här avser främst koncernens jämförelsesiffror och jämförelseperiod 2020. Tidigare rapport visade felaktigt Safe Lane Gaming ABs siffror som jämförelsetal för koncernen. Till följd av det omvända förvärv som skedde i oktober 2020 är dock Battlecamp AB det redovisningstekniska moderbolaget. Battlecamp ABs siffror ska därmed redovisas som jämförelsesiffror. De korrigerade siffrorna avser jämförelseperioden 2020-07-13 – 2020-09-30 som i tidigare rapport felaktigt angivits som Q3 2020. Perioden och jämförelsesiffrorna har nu korrigerats. Bolaget har även korrigerat balansräkningen där eget kapital och skulder tidigare redovisats i negativa tal.

Bolagets bedömning är att korrigeringarna inte är av väsentlig betydelse. 

SLG - Delårsrapport 3-6dec