Kommuniké från extra bolagsstämma

Press release 2020-10-07 15:43:35

Extra stämma i Challenger Mobile AB (publ) (”Challenger”) hölls idag, onsdagen den 7 oktober 2020. Nedan följer en resumé kring de beslut som fattades.

Stämman beslutade i enighet med förslaget att styrelsen ska uppgå till 5 ledamöter utan några suppleanter. Till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Luca Di Stefano, Jesper Nord, Fredrik Petersson, Michael Nott och Magnus Ottosson. Kort presentation av den nya styrelsen finnes i tidigare publicerat förslag till styrelse.

Till revisor valde stämman revisionsbolaget Parsells Revisionsbyrå AB, med auktoriserad revisor Jan Hamberg som ansvarig revisor.

Stämman beslutade fastställa styrelsens arvode till ett prisbasbelopp per år för ordförande samt ett halvt prisbasbelopp per år för externa styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att genomföra förvärv av samtliga aktier i Battlecamp AB enligt publicerat förslag.

Stämman beslutade att genomföra apportemission enligt publicerat förslag.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt bifogat förslag. Detta innebär att bolaget byter namn till Safe Lane Gaming AB (publ), att gränserna för aktiekapital ändras till lägst 80 000 000 kr och högst 320 000 000 kr, att gränserna för antalet aktier ändras till lägst 1 500 000 000 st och högst 6 000 000 000 st och att verksamheten ändras till bl.a.” utveckla egna projekt med inriktning mobil- och datorspel, video och streaming, forum”.

Stämman beslutade om omvandling av samtliga utgivna 300 000 A-aktier till 300 000 B-aktier.

Stämman beslutade om utförsäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB enligt förslaget med ändring av avstämningsdag till 20 oktober 2020. Ändringen krävdes av administrativa skäl. Mer information om utförsäljningen kommer att publiceras innan avstämningsdagen.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stockholm 7 oktober 2020
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mats Boquist, Avgående SO E-post: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, VD E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Luca Di Stefano, Tillträdande SO E-post: luca@safelanegaming.com

Challenger Mobile är ett svenskt teknikbolag inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se
 

Läs som PDF.

Bolagsordning Challenger Mobile/Safe Lane Gaming 201007