Kommuniké från bolagsstämma

Regulatory 2022-06-08 13:22:48

Idag 2022-06-08 höll Safe Lane Gaming AB (publ) årsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats i Svenska Dagbladet, Post och Inrikes och finns tillgängliga på bolagets webbplats här

– Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

– Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

– Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

– Stämman beslutade nyval av Styrelseordförande Björn Mannerqvist, och styrelseledamot Marcus Petersson samt omval av Jesper Nord och Per Ekstig. Styrelseordförande Fredrik Petersson och styrelseledamoten John Ekeberg samt Mike Nott har ej blivit omvalda.

– Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 50 000 SEK till ordinarie styrelseledamöter ej aktiva i verksamheten samt 150 000 SEK till ordförande. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

– Stämman beslutade om omval av revisorsfirma; Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.

– Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Release