Kommuniké från årsstämman 2024 i Safe Lane Gaming AB

Regulatory 2024-06-19 12:10:00

Idag 2024-06-19 höll Safe Lane Gaming AB (publ) årsstämma. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med de förslag som tidigare presenterats.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att förlusten ska överföras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas.
  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
  • Stämman beslutade att ändra bolagsordningen gällande aktiekapital, antal aktier, aktieslag och antal styrelseledamöter enligt kallelsen.
  • Stämman beslutade nyval av styrelseledamöterna Arvid Klingström och Oskar Andersson samt utsåg Per Ekstig till styrelseordförande. Björn Mannerqvist, Marcus Petersson och Jesper Nord avböjde omval.
  • Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma i Parsells Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Jan Hamberg.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Kommuniké från årsstämman 2024 i Safe Lane Gaming AB