Kallelse till årsstämma

Press release 2020-06-01 07:50:00

Aktieägarna i Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2020 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39B i Kista.

 

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 22 juni 2020, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 24 juni 2020 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Valåsen 202, 691 94 Karlskoga eller genom e-post till mats@valasen.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas tillbolaget i god tid före årsstämman.

Förvaltarregistrerade

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast måndagen den 22 juni 2020. Sådan registrering är enbart tillfällig.Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman;

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av förslag till dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 7. Anförande av VD;
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
 9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och revisor.
 10. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende nyemissioner;
 11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

 
9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och revisor;Huvudägaren Mundesco föreslår årsstämman 2020 omval av styrelseledamöterna Mats Boquist, Johan Meijer och Tomas Ringström. Håkan Tezcanli har avböjt omval. Som styrelseordförande föreslås Mats Boquist. Vidare föreslås att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Till revisionsbolag föreslås omval av Baker Tilly Östra Värmland AB med auktoriserade revisorn Eva-Britta Andersson såsom ansvarig revisor. Vidare föreslås att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

10. Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att den intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera kontantemissioner av högst 200.000.000 B-aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare samt kvittningsemissioner av högst 100.000.000 B-aktier utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Kvittningsemissioner skall ske till marknadskurs.
 

Övrigt

Årsredovisning jämte revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets (www.challengermobile.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor samt på Bolagets kontor från och med 3 veckor före stämman. 
 

Stockholm i maj 2020
 

Styrelsen
 

För mer information kontakta:

Mats Boquist, SO Challenger Mobile Epost: mats@valasen.se

Johan Meijer, VD Challenger Mobile E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Läs som PDF: