Kallelse till årsstämma

Regulatory 2016-05-26 13:13:41

Aktieägarna i Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 juni 2016 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39 B i Kista.

Rätt att deltaga. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 22 juni 2016, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stäm­man till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 24 juni 2016 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Valåsen 202, 691 94 Karlskoga eller genom e-post till mats@valasen.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller or­ga­nisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid fö­re årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast onsdagen den 22 juni 2016. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Anförande av VD;
8. Beslut om
8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och revisor;
10. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende nyemissioner.
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 10. Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att den intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera kontantemissioner av högst 60 000 000 B-aktier, med företräde för nuvarande aktieägare samt en eller flera kontant- och/eller kvittningsemissioner utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare genom utgivande av högst 10 000 000 st B-aktier och med priset alltid till lägst marknadsvärdet.

Punkt 9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och revisor

Huvudägaren föreslår årsstämman 2016 omval av styrelseledamöterna Mats Boquist, Johan Meijer och Tomas Ringström. Som styrelseordförande föreslås Mats Boquist. Förslaget innebär att antalet styrelseledamöter är fortsatt tre stycken. Vidare föreslås att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Till revisionsbolag föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor. Vidare föreslås att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stockholm i maj 2016

Styrelsen

se kallelse