Delårsrapport januari – juni 2017

Financial Report 2017-08-23 13:41:19

Challenger Mobile AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2017

Stockholm den 23 augusti 2017

Koncernens finansiella översikt

För perioden januari-juni 2017

 • Nettoomsättning: 128 tkr (7 tkr)

 • Resultat efter skatt: – 1 108 tkr (-1 843 tkr)

 • Resultat per aktie: -0,6 öre/aktie

För perioden april-juni 2017

 • Nettoomsättning: 43 tkr (7 tkr)

 • Resultat efter skatt: -242 tkr (-815 tkr)

 • Resultat per aktie: -0,1 öre/aktie

Ökning i omsättningen består av intäkter från de två lanserade tjänsterna i Oman. Omsättningen är ännu blygsam då Renna och Friendi anser att tjänsterna är i lanseringsfas. Detta innebär att de känner av marknaden med begränsad marknadsföring för att samtidigt hitta rätt erbjudanden mot slutanvändarna. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att öka användandet genom tekniska och kommersiella justeringar för att hitta slutanvändarna med optimala erbjudanden.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Genomförde kvittningsemission om 7 814 226 aktier serie B riktad till fordringsägare i bolaget vilket lättar balansräkningen från skulder. Emissionen genomfördes till samma pris som den tidigare företrädesemissionen.

 • Företrädesemission samt kvittningsemission registrerades och tecknande har fått sina aktier under juli månad.

 • En erfaren konsult anlitas för att bistå i säljarbetet av bolagets tjänster till operatörer och tjänsteleverantörer.

 • Den 30e maj höll bolaget årsstämma i Kista. Kommuniké från stämman publicerades samma dag.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Fortsatt marknadsfokus. Flera partners på olika marknader har engagerats i arbetet att sälja och marknadsföra bolagets tjänster med draghjälp av lanserade tjänster i Oman.

VD kommentar

2017 inleddes med en nyligen lanserad tjänst i Oman, Renna Talk, samt förberedelser för ytterligare en operatör, FRiENDi Mobile, att lansera sin tjänst, FRiENDi VoIP. Redan under januari lanserades denna andra tjänst i Oman.

Vi har under årets första halvår sett intäkterna från de första månadernas drift av tjänsterna, vilka anses vara relativt blygsamma. Tjänsterna anses fortfarande vara under lansering hos operatörerna. Detta innebär att operatörerna känner av mottagandet hos slutkunderna för att anpassa erbjudanden till efterfrågan innan mer aggressiv marknadsföring utförs. Vi arbetar tillsammans med lanserande operatörer med att justera tjänster och erbjudanden för att på bästa sätt nå och attrahera slutkunderna. Fokus är på migrantarbetare med stora behov av kommunikation till utlandet.

Under mars och april 2017 genomförde bolaget en företrädesemission och en kvittningsemission riktad till bolagets fordringsägare. Emissionerna stärkte bolagets balansräkning, sänkte de finansiella kostnaderna och underlättar för bolaget i framtida affärsrelationer.

Vi har under början av året ökat marknadsaktiviteterna för att marknadsföra våra senaste lanseringar och visa hur vi snabbt och enkelt kan erbjuda andra operatörer motsvarande produkter och tjänster. Vi riktar oss i första hand till mobiloperatörer med en internationell profil. Som ett led i detta har vi anlitat en konsult med stor erfarenhet av global telekomförsäljning samt påbörjat en bredare marknadsaktivitet för att bygga flertalet parallella spår på fler marknader.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

Se hela rapporten.