Bokslutskommuniké januari – december 2019

Financial Report 2020-02-26 13:32:17

Challenger Mobile AB (publ)

Bokslutskommuniké januari – december 2019

Stockholm den 26 februari 2020

Siffror inom parentes är motsvarande siffra från föregående år.

Helår 2019-01-01 – 2019-12-31

  • Nettoomsättningen uppgick till 235 tkr (1,031 tkr).

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,952 tkr (-1,200 tkr).

  • Resultat per aktie -1,2 öre/aktie (-0,7 öre/aktie)

Fjärde kvartalet 2019-10-01 – 2019-12-31

  • Nettoomsättningen uppgick till 55 tkr (168 tkr).

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -549 tkr (-340 tkr).

  • Resultat per aktie -0,3 öre/aktie (-0,2 öre/aktie)

VD kommenterar

Resultatet för sista kvartalet blev sämre än föregående år pga en lägre omsättning. Detta beror framförallt på att intäkter från tillägg och justeringar varit betydligt lägre än motsvarande period förra året då stora insatser gjordes. Vidare har löpande intäkter varit begränsade till följd av kundens avvaktande marknadsinsatser.

Vi arbetar med en övergripande uppfräschning av slutkundserbjudanden inför Omantels nylansering av sina tjänster på marknaden. Denna nylansering skall understödjas med de marknadsinsatser som behövs för att nå hela marknaden med konkurrenskraftiga erbjudanden. Kunden bedömer att det fortsatt finns ett starkt slutkundsbehov av Challengers tjänster på marknaden vilket är en bedömning vi delar.

Johan Meijer
VD, Challenger Mobile AB

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Förberedelsearbete inför kunds nylansering av slutkundstjänster (i uppdaterad tappning) i Oman med.

  • Uppdatering av appar enligt Googles riktlinjer för kundkommunikation.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Inga

Datum för ekonomisk rapportering

2020-05-27      Delårsrapport första kvartalet 2020

2020-08-26      Delårsrapport andra kvartalet 2020

2020-11-25      Delårsrapport tredje kvartalet 2020

2021-02-24      Bokslutskommuniké 2020

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 28 maj 2020.

Challenger Mobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2019 publiceras på Bolagets (www.challengermobile.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast 3 veckor före årsstämman.

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer        Tel. 0736-207 520    E-post johan.meijer@challengermobile.com
SO Mats Boquist       Tel. 0705-501 089    E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Styrelsen Challenger Mobile AB (publ)
 

Challenger Mobile AB (publ)
Isafjordsgatan 39B
164 40 Kista

info@challengermobile.com
www.challengermobile.se

Se hela rapporten