Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2015-08-26 13:47:24

Delårsrapport januari-juni 2015

Januari – juni 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (2 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 379 tkr (-1 278 tkr)


Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Nyemissionen registrerades.
  • I samband med registreringen av nyemissionen ökades aktiekapitalet till5 690 138 SEK, fördelat på 107 325 048 aktier.
  • I slutet av juni 2015 höll Challenger Mobile årsstämma. Stämmokommuniké publicerades 26 juni 2015.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Slutkundslansering av Challengers VoIP-teknik i Oman under mitten av september enligt senaste uppgifterna från kunden.

VD kommentar

Under andra kvartalet fortsatte arbetet med att få Omantels VoIP-system slutkundslanserat genom att bistå i deras lanseringsaktiviteter. Senaste uppgifter från Omantel gör gällande att en slutkundslansering skall ske under mitten av september. Lanseringen i Oman har inte hunnit avspeglas i bolagets omsättning eftersom tjänsterna inte nått slutkunderna men varje köp en slutkund gör kommer att generera intäkter för Challenger.

Med installationen i Oman slutförd och lansering inom kort har mer energi lagts på säljaktiviteter vilket kommer att vidare intensifieras under hösten.

Johan Meijer

Verkställande direktör

Taggar:


Download PDF Download