Financial Report

2019-11-27 14:11:14

Delårsrapport januari - september 2019

Challenger Mobile AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2019

Stockholm den 27 november 2019

Koncernens finansiella översikt

Siffror inom parentes är motsvarande siffror för året innan.

För perioden juli-september 2019

För perioden januari-september 2019

VD kommenterar

Resultatet för perioden blev sämre än föregående år pga en lägre omsättning. Detta beror framförallt på att intäkter från tillägg och justeringar varit lägre än motsvarande period förra året då stora insatser gjordes för att stödja myndigheternas uppdaterade regelverk i Oman. Vidare har löpande intäkter varit begränsade till följd av kundens avvaktande marknadsinsatser. Vi arbetar fokuserat med en övergripande uppfräschning av slutkundserbjudanden inför kundens nylansering av tjänsterna på marknaden vilket vi förväntar oss skall understödjas med de marknadsinsatser som behövs för att nå en stor marknadsandel. Kunden bedömer fortsatt att det finns ett starkt slutkundsbehov av Challengers tjänster på marknaden vilket är en bedömning vi delar.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Datum för ekonomisk rapportering

2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida www.challengermobile.se samt på www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer         Tel 0736-207 520    E-post johan.meijer@challengermobile.com

SO Mats Boquist        Tel 0705-501 089   E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 27 november 2019

Challenger Mobile AB

Styrelsen och verkställande direktören


Delårsrapport januari - september 2019