Press releasesRegulatory press release - 2021-02-28 21:42:31
Safe Lane gaming har idag ingått avtal om att förvärva 100% av Raketspel interaktiva produktioner AB (Raketspel)

Safe Lane Gaming (SLG) har idag 28 februari ingått avtal om att förvärva alla (100%) aktier i Raketspel med tillträde 15 april 2021. Raketspel omsatte år 2020, ca 60 000 000 sek med EBIT resultat ca 55 000 000 sek. 2019, omsatte bolaget 50 957 395  sek med EBIT resultat 46 448 553 sek (reviderat). Köpeskillingen uppgår till 222 751 000 sek med tillägg för eventuell tilläggsköpeskilling och erläggs enligt följande: - 20 000 000 sek kontant vid tillträde. - 100 000 000 sek via nyemitterade aktier i SLG till en av parterna överenskommen teckningskurs, som ska motsvara den volymviktade

Read more Path

Regulatory press release - 2021-02-24 13:46:58
Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelserien Stickya Games

Stockholm 24 February 2021 Safe Lane Gaming har idag ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelserien Stickya Games till ett totalt förvärvspris om maximalt 650 000 USD där 300 000 USD avser kontant betalning vid tillträde och 350 000 USD i aktier i Safe Lane Gaming (till kursen ca 0,32 SEK). Resterande del om 1,0 MUSD utgör potentiell tilläggsköpeskilling som baseras på spelets EBIT-intjäning under en 12-månadersperiod räknat från tillträdet. Det ska poängteras att förhandlingarna med säljarna alltjämt är i ett tidigt skede, men i och med upprättandet av den här

Read more Path

Financial report - 2021-02-24 08:40:00
Bokslutskommuniké 2020

Stockholm 24 februari 2021 Safe Lane gaming presenterar Bokslutkummuniké för 2020, här följer VD ordet och fullständig rapport finns bilagd. VD har ordet Kära aktieägare! Äntligen är det nu min tur att summera en händelserik höst. Den 10:e oktober skapades spelkoncernen Safe Lane Gaming AB (SLG). Vi har sedan 10:e oktober gjort ytterligare två förvärv och äger idag tre speltitlar. I dag taktar speltillgångarna över 30 MSEK på årsbasis med operativt resultat på över 17,5 MSEK. Finansiellt har bolaget och spelen utvecklats och levererat som planerat och nu är målet att öka det under de

Read more Path

Regulatory press release - 2021-02-18 17:39:37
Rättelse: Safe Lane Gaming ingår avtal om förvärv av spelet Death Dungeon

18 Februari 2021 Stockholm Rättelse: Bolagets som förvärvades 10 Februari har en beräknad EBIT på cirka 400 000 USD per år. Tidigare felaktigt kommunicerat 40 000 USD per år i pressmeddelande den 10 februari.  För mer information se tidigare PM: https://safelanegaming.com/investor-relations/press-release/20729

Read more Path

Regulatory press release - 2021-02-18 08:59:51
Safe Lane Gaming handlas från och med idag på NGM

Som tidigare kommunicerat (4 februari), så kommer Safe Lane Gaming AB (SLG) handlas från och med idag på Nordic SME på Nordic Growth Market SME. Stockholm 18 Februari Vi välkomnar nya samt tidigare aktieägare och vill informera er att aktien handlas under samma uppgifter som tidigare. Aktienamn: Safe Lane Gaming B Kortnamn: SLG B ISIN-Kod: SE0002081166 FISN (ISO 18772): SAFELANE/SH B För mer information om Safe Lane Gaming besök www.safelanegaming.com

Read more Path

Regulatory press release - 2021-02-16 11:19:42
Safe Lane Gaming inleder samarbete med Republiken – ska öka antalet nedladdningar

Safe Lane Gaming AB (SLG) inleder samarbete med den digitala marknadsföringsbyrån Republiken, för att öka nedladdningarna av SLG:s spel på den internationella marknaden. Samarbetet är en del i SLG:s tillväxtstrategi och ska bidra till framgången för de spel som förvärvas. Jesper Nord, CEO, SLG: “Republiken är vana vid att arbeta med tillväxtföretag och har lagt upp en ambitiös och kostnadseffektiv plan för att driva nedladdningar av våra spel. De kommer vara en viktig partner för vår fortsatta tillväxt på den internationella marknaden där vi kommer att börja med att fokusera på Europa och

Read more Path

Regulatory press release - 2021-02-10 12:07:18
Safe Lane Gaming ingår avtal om förvärv av spelet Death Dungeon

Safe Lane Gaming (SLG) har idag träffat bindande avtal om förvärv av spelet Death Dungeon. Spelet är inom det växande RPG (Role playing game) segmentet och förvärvet sker från den sydkoreanska byrån Vicory Games (tidigare Redzam). Tillträdesdagen är satt till den 1 mars 2021. Den totala köpeskillingen (inklusive ev. earn-out) kan maximalt uppgå till 450 000 USD och utges i en del kontant betalning och en del aktier. 10 Februari 2021 Stockholm Death Dungeon har idag ett EBIT-tal på ca 40 000 USD beräknat på årsbasis. Spelet återfinns idag Google Play och har de senaste månaderna ökat och

Read more Path

Regulatory press release - 2021-02-08 15:16:52
Safe Lane träffar avtal med sydkoreansk samarbetspartner och tar steget in i Asien.

Safe Lane Gaming (SLG) har träffat ett samarbetsavtal med det sydkoreanska spelföretaget IOI Games Inc (IOI). Avtalet löper på tillsvidare och syftar till att IOI ska bistå SLG med utvecklingen och förädlingen av MMORPG-spelet Battle Camp. Avtalsupplägget inbegriper att IOI:s duktiga utvecklare, mot en fast månadsersättning, framöver kommer att arbeta sida vid sida med SLG:s utvecklingsteam för att förädla Battle Camp. Under 2021 kommer Battle Camp att kontinuerligt uppdateras och utökas för att engagera existerande och attrahera nya användare.  SLG har bl.a. som plan att utöka shoppen med

Read more Path

Regulatory press release - 2021-02-04 15:39:24
Safe Lane Gaming AB:s (publ) har godkänts för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market SME, första dag för handel är 18 feb 2021.

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Safe Lane Gaming AB:s (publ) (“SLG” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nordic SME. Första dag för handel på Nordic Growth Market kommer att vara den 18 februari 2021. 4 februari 2021 Stockholm Sista dagen för handel på Spotlight Stock Market (“Spotlight”) har beslutats till den 17 februari 2021. Safe Lane Gamings aktier kommer att fortsätta handlas under kortnamnet (ticker) SLG B med nuvarande ISIN-kod SE0002081166 på Nordic SME. Aktieägare i SLG kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet. Om

Read more Path

Regulatory press release - 2021-01-11 15:39:59
Kommuniké från extra bolagsstämma i Safe Lane Gaming AB 2021-01-11

Idag höll Safe Lane Gaming AB extra bolagsstämma där det enhälligt beslutades om följande:   - Beslut om bemyndigande enligt förslag Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, oavsett aktieslag, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till respektive aktieslag i bolaget, motsvarande högst vad bolagsordningens gränser vad gäller kapital och aktier tillåter, att betalas kontant, genom kvittning eller

Read more Path

Regulatory press release - 2020-12-18 15:22:27
Kallelse till extra bolagsstämma

Stockholm 18 DecemeberAktieägarna i Safe Lane Gaming AB (publ), org.nr. 556671-3607, kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 januari 2021 kl. 14:00 i bolagets lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 december 2020, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 7 januari 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear

Read more Path

Regulatory press release - 2020-12-10 08:19:30
Safe Lane Gaming AB säkerställer tillväxtkapital för fortsatt expansiv förvärvsstrategi

Stockholm 2020-12-10 Safe Lane Gaming AB (”SLG” eller ”Bolaget”) säkerställer genom emission och efterföljande teckningsrätter en finansiering på minimum 54 MSEK och maximalt 188 MSEK. Detta kombinerat med förlängning av lån ger SLG handlingsutrymme att fortsätta förvärva fler tillgångar/spel samt spelstudios. Bolagets styrelse har idag beslutat att föreslå en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Emissionen”). Förslaget om Emissionen kommer att framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma i Bolaget som beräknas äga rum tidigt under kvartal 1 2021. Det

Read more Path

Regulatory press release - 2020-11-26 21:49:33
Uppdaterat: Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG

Uppdaterat nedan: Det har idag nettointäkter på ca 45 000 USD per månad. Stockholm 26 november Safe Lane Gaming har idag ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG från studion Redzaam Game LAB i Sydkorea till ett totalt förvärvspris om maximalt 1,9 MUSD där 0,7 MUSD avser betalning vid tillträde i formen kontanter 0,5 MUSD och 0,2 MUSD i aktier i Safe Lane Gaming (till kursen ca 0,20 kr). Resterande del om 1,2 MUSD utgör potentiell tilläggsköpeskilling som baseras på spelets EBIT-intjäning under en 12-månadersperiod räknat från tillträdet.

Read more Path

Regulatory press release - 2020-11-26 16:41:10
Uppdaterat: Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG

Uppdaterat datum se fetstil nedan: Stockholm 26 november Safe Lane Gaming har idag ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG från studion Redzaam Game LAB i Sydkorea till ett totalt förvärvspris om maximalt 1,9 MUSD där 0,7 MUSD avser betalning vid tillträde i formen kontanter 0,5 MUSD och 0,2 MUSD i aktier i Safe Lane Gaming (till kursen ca 0,20 kr). Resterande del om 1,2 MUSD utgör potentiell tilläggsköpeskilling som baseras på spelets EBIT-intjäning under en 12-månadersperiod räknat från tillträdet. Det ska poängteras att förhandlingarna

Read more Path

Regulatory press release - 2020-11-26 16:05:43
Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG

Stockholm 26 november Safe Lane Gaming har idag ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG från studion Redzaam Game LAB i Sydkorea till ett totalt förvärvspris om maximalt 1,9 MUSD där 0,7 MUSD avser betalning vid tillträde i formen kontanter 0,5 MUSD och 0,2 MUSD i aktier i Safe Lane Gaming (till kursen ca 0,20 kr). Resterande del om 1,2 MUSD utgör potentiell tilläggsköpeskilling som baseras på spelets EBIT-intjäning under en 12-månadersperiod räknat från tillträdet. Det ska poängteras att förhandlingarna med säljarna alltjämt är i ett

Read more Path

Regulatory press release - 2020-11-25 16:55:22
Utförsäljningen av Challenger Mobile Technology erbjuds nu med digital anmälan

Som tidigare meddelats är sista anmälningsdag för utförsäljningen av dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (publ) onsdagen den 2:a december 2020. För att förenkla anmälan, med eller utan rätter, finns nu en digital anmälningssedel tillgänglig, tillsammans med övrig information för utförsäljningen, på Challengers hemsida: http://www.challengermobile.com/sv/investerarrelationer/erbjudande-om-forvarv-av-aktier/ Har man redan anmält sig behöver man inte göra det igen och gör man en ny anmälan gäller den som registreras sist.  Stockholm 25 november 2020 Tidigare styrelsen För

Read more Path

Regulatory press release - 2020-11-16 17:17:13
Förlänger anmälningsperioden för pågående försäljning av aktierna i Challenger Mobile Technology AB

Tidigare styrelsen har, med bemyndigande från stämman 7 oktober 2020, beslutat att förlänga perioden för anmälan om förvärv av aktier i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (publ). Ny slutdag för teckning är onsdag 2 december 2020. Anledningen är att det har kommit till vår kännedom att vissa förvaltare har haft problem med att kommunicera erbjudandet i god tid innan anmälningsperiodens slut samt att anmälningssedel inte blivit tillgänglig på alla hemsidor. Inom kort kommer vi erbjuda digital anmälan för att vidare underlätta anmälan för alla. Fullständigt erbjudande finns

Read more Path

Regulatory press release - 2020-11-13 12:01:45
Safe Lane Gaming förvärvar Idle War Camp

Stockholm 2020-11-13 Safe Lane Gaming gaming har idag, helt i linje med bolagets tillväxtstrategi, förvärvat spelet Idle War Camp och dess tillhörande tillgångar. Detta i enlighet med tidigare kommunicerat LOI den 22 oktober, vi har haft god dialog med säljaren och ser stor tillväxtpotential och slutför affären där redan idag. Idle War Camp är ett strategispel inom segment krig och träning av trupper som pågår dygnet runt och som du som spelare sköter då och då. Det finns idag på plattformen Google Play och spelas på Android, världens vanligaste mobila operativsystem. Produkten är skalbar

Read more Path

Newsletter - 2020-11-06 13:03:52
Safe Lane Gaming - fokus på tillväxt & förvärv från starkt organiskt kassaflöde

Stockholm 2020-11-06 Safe Lane Gaming (SLG) blickar framåt och nu med publicerad rapport för den avyttrade verksamheten börjar resan. Det betyder att SLG från idag är ett renodlat spelbolag med fokus på tillväxt via en utstakad förvärsstategi och kassaflöde från vidareutveckling av de förvärvade tillgångarna. Mitt mål är att under kommande 3-5 åren genomföra upp till 20 strategiska förvärv av mogna speltillgångar för att uppnå expansiv tillväxt. SLG kommer inte utveckla egna spel från grunden.  Med det sagt ska vi inte bortse från vår nu befintliga tillgång som kontinuerligt

Read more Path

Newsletter - 2020-11-06 10:52:16
Safe Lane Gaming (SLG) - genomför Halloween event för ökad tillväxt

Stockholm 2020-11-06 Varje vecka pågår “event” i spelet för att skapa tillväxt och öka aktivitet i spelen vilket är viktigt inkomstkälla. Förra veckan var det Halloween-veckan som varade i sex dagar och då genomfördes ett framgångsrikt event och antalet användare (active user) uppgick till 67000 sista dagen. KPIer i korthet: Under eventet omsatte vi över 460 000 SEK Eventet hade över 220 000 i DAU (daily active user) Antal nya installationer under dessa dagar: ca 10 000 Eventet genomfördes i spelet Battle Camp (http://www.battlecamp.com) Spelet finns tillgängligt på: Appstore (https:

Read more Path

Financial report - 2020-11-06 07:15:00
Delårsrapport 3

Stockholm 2020-11-06 Fullständig rapport finns bilagd. Den finansiella delen i denna delårsrapport avspeglar verksamheten under avyttring i Challenger Mobile Technology AB, förutom 31 MSEK i lån samt 30 MSEK i fordringar vilket avser förvärvet. Den nya förvärvade verksamheten, utveckling av spel, tillträdes 7 oktober 2020 och kommer därför konsolideras och bidra först i bokslutkommunikén. VD ordet från Jesper Nord avspeglar och beskriver den nya verksamheten tillträdd 7 oktober 2020. Läs delen ”viktiga händelser under perioden och efter dess utgång” för mer information.  VD Jesper

Read more Path

Regulatory press release - 2020-11-05 16:54:12
Safe Lane Gaming AB (tidigare Challenger Mobile AB) uppdaterar kring registrering av namnbyte

Stockholm, 2020-11-05 Enligt beslut på bolagsstämman den 7 oktober 2020 gällande ändring av bolagets namn från Challenger Mobile AB (publ) till Safe Lane Gaming AB (publ), har Bolagsverket den 23 oktober 2020 registrerat Safe Lane Gaming AB (publ) som nytt namn. Som tidigare meddelat så byter bolaget verksamhet och ska direkt eller genom dotterbolag verka som konsulter eller utveckla egna projekt med inriktning mobil- och datorspel, video och streaming, forum, IT samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivas i Sverige och utomlands. Nytt aktie namn: Safe Lane Gaming B Kortnamn/

Read more Path

Financial report - 2020-11-05 10:28:51
Safe Lane Gaming AB (publ) u.n.ä Challenger Mobile AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapport

Stockholm 5 november 2020 Bolaget meddelar idag att delårsrapport tre för 2020 kommer att publiceras den 6 november istället för som tidigare kommunicerat den 25 november. Detta med anledning av att arbetet med rapporten pågår snabbare än tidigare beräknat. Uppdaterad rapportkalender: 2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020 2021-05-21 Delårsrapport ett för 2021 2021-08-20 Delårsrapport två för 2021 2021-11-19 Delårsrapport tre för 2021

Read more Path

Regulatory press release - 2020-11-04 08:04:05
Erbjudande om förvärv av aktier i Challenger Mobile Technology AB (publ)

Följande pressmeddelande med bilagda dokument innehåller erbjudande om förvärv av aktier i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB vilket det hänvisades till i pressmeddelande 23 oktober 2020. September 2020 ingick Safe Lane Gaming AB (publ) (”SLG”), tidigare Challenger Mobile AB, avtal om förvärv av mobilspelsföretaget Battelcamp AB (Battlecamp). Samtidigt som förvärvet godkändes av stämman, den 7e oktober 2020, valdes en ny styrelse samt en ny verksamhetsinriktning med utvecklande och erbjudande av spel som huvudsaklig inriktning. Med detta har man beslutat att sälja ut tidigare

Read more Path

Regulatory press release - 2020-10-23 17:47:03
Uppdatering kring utförsäljningen av Challenger Mobile Technology AB

Extra stämman i Challenger Mobile AB (publ) (”Challenger”), onsdagen den 7 oktober 2020, beslutade att genomför en utförsäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (publ). Av administrativa skäl har avstämningsdagen för utförsäljningen ändrats till 30 oktober 2020. Som tidigare meddelats beslutade bolagsstämman 7 oktober 2020 om utförsäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (publ), nedan CMT, enligt förslaget inför stämman. Avstämningsdag beslutades på stämman men har blivit ändrad till 30 oktober 2020. Det var inte möjligt

Read more Path

Regulatory press release - 2020-10-23 17:18:33
Kompletterande - Safe Lane Gaming - emission registrerad hos Bolagsverket

Kompletterande avseende bilagd bolagsordning Safe Lane Gaming (SLG) hade extra bolagsstämma 2020-10-07, på stämman beslutades om nyemission, ny bolagsordning och ny styrelse.  Samtliga punkter är nu regerade hos Bolagsverket.  Namn: Safe Lane Gaming AB (publ)  Antal aktier uppgår till: 1 502 135 131 (samtliga av serie B) Aktiekapital uppgår till: 79 639 900, 72 kr Styrelsen består av:  Luca Di Stefano (Ordf.) Fredrik Petersson  Jesper Nord Mike Nott Magnus Ottosson  Revisor:  Parsells Revisionsbyrå med huvudansvarig Jan Hamberg. Bilagt finns ny bolagsordning.

Read more Path

Regulatory press release - 2020-10-23 16:54:10
Safe Lane Gaming - emission registrerad hos Bolagsverket

Safe Lane Gaming (SLG) hade extra bolagsstämma 2020-10-07, på stämman beslutades om nyemission, ny bolagsordning och ny styrelse.  Samtliga punkter är nu regerade hos Bolagsverket.  Namn: Safe Lane Gaming AB (publ)  Antal aktier uppgår till: 1 502 135 131 (samtliga av serie B) Aktiekapital uppgår till: 79 639 900, 72 kr Styrelsen består av:  Luca Di Stefano (Ordf.) Fredrik Petersson  Jesper Nord Mike Nott Magnus Ottosson  Revisor:  Parsells Revisionsbyrå med huvudansvarig Jan Hamberg. Bilagt finns ny bolagsordning.    // För mer information, kontakta Bolaget

Read more Path

Regulatory press release - 2020-10-22 13:15:44
Challenger mobile u.n.ä Safe Lane Gaming ingår icke-exklusivt LOI gällande förvärv av spelet Idle War Camp

Bolaget har idag tecknat en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelet Idle War Camp från studion Sloth studios i Kanada. Avsikten är att genomföra en due diligence process och därefter gå till ett avtal. Förvärvet förhandlas till ett nominellt värde om maximalt 70 000 USD. Idle War Camp: Spelet som skall förvärvas är inom Casual Games segmentet. Det har idag intäkter på ca 20 000 USD per år. Spelet har över 6.3K DAU (Daily Active Users) sett till de senaste 28 dagarna. Den föreslagna transaktionen är att betalning skall ske i två delar: 1. 30 000 USD kontant betalning vid affär 2.

Read more Path

Newsletter - 2020-10-15 10:56:29
Safe Lane Gamings VD uppdaterar kring omlistnigsprocessen

Stockholm, 2020-10-15 Informationen i detta meddelande är riktat till bolagets aktieägare samt potentiella framtida investerare och intressenter. Det är nu en vecka sedan SLG (tidigare Challenger Mobile) tillträdde Battlecamp. Efter det har fokus varit att snabbast möjligt få samtliga administrativa faktorer på plats, däribland registrering hos bolagsverket av namn, ny styrelse etc. samt påbörjat omlistningsprocessen för ordinarie notering på Spotlight snabbast möjligt. Vi vill därför meddela att omlistningsprocessen löper på smidigt, Spotlight hanterar och stöttar bolaget på bästa sätt i

Read more Path

Regulatory press release - 2020-10-07 17:14:28
Jesper Nord tillträder som ny VD

Som ett led i Safe Lane Gamings, u.n.f. Challenger Mobile AB, utveckling och omvandling till gamingbolag har styrelsen beslutat att Jesper Nord ska ta över rollen som VD för bolaget per idag 2020-10-07. Avgående VD, ska verka som ett stöd till den nya VD:n i en övergångsfas för att säkerställa en smidig och effektiv överlämning. ”Att ta över som VD är något jag sett fram emot. Jag är glad att igen får arbeta tillsammans med Spotlightstockmarket och med möjligheterna som finns framför oss som styrelse i Safe Lane Gaming AB (publ). Bolaget har nu en verksamhets inom gamingbolag med

Read more Path

Regulatory press release - 2020-10-07 15:43:35
Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra stämma i Challenger Mobile AB (publ) (”Challenger”) hölls idag, onsdagen den 7 oktober 2020. Nedan följer en resumé kring de beslut som fattades. Stämman beslutade i enighet med förslaget att styrelsen ska uppgå till 5 ledamöter utan några suppleanter. Till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Luca Di Stefano, Jesper Nord, Fredrik Petersson, Michael Nott och Magnus Ottosson. Kort presentation av den nya styrelsen finnes i tidigare publicerat förslag till styrelse. Till revisor valde stämman revisionsbolaget Parsells Revisionsbyrå AB, med auktoriserad revisor

Read more Path

Regulatory press release - 2020-09-17 18:50:40
Styrelsens förslag till extra bolagsstämman

Inför extra bolagsstämma i Challenger Mobile AB (publ) den 7 oktober 2020 publiceras nedan förslag som kompletterar kallelsen, publicerad 9 september 2020. Dagordning för extra stämman finns bifogad som PDF. Vidare finns fullständiga förslag för dagordningspunkt 9, 10, 11 och 13 bifogade som PDF. Som tillägg till punkt 10 vill bolaget låta meddela att Aktiemarknadsnämden har beviljat AB B21Invest II dispens från budplikten i samband med apportemissionen som innebär att man tecknar aktier motsvarande 88% av antalet aktier och röster i bolaget. Dispensen är villkorad av att: 1.

Read more Path

Regulatory press release - 2020-09-14 14:11:59
Förslag till styrelseledamöter och revisor

Inför extra bolagsstämma i Challenger Mobile AB (publ) den 7 oktober föreslås följande ledamöter till ny styrelse i bolaget som efter stämman byter namn till Safe Lane Gaming AB. Aktieägare representerande mer än 50 % av antalet aktier och röster stödjer förslaget.   Ledamot ( ordförande ) Luca Di Stefano född 1978. Investerare och grundare av ett flertal företag inom IT, tech och media. VD på Brandson AB, VD The Farm Interactive AB. Styrelseordförande i Nixon Nixon AB.Styrelseledamot i Storage 365 AB (publ), Gavald Holdings AB, LeaseOnline AB, Zoomability Int AB (publ),

Read more Path

Regulatory press release - 2020-09-09 07:00:00
Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39 B i Kista. Rätt att deltaga. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 29 september 2020, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast fredagen den 2 oktober 2020 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Valåsen 202, 691 94 Karlskoga eller genom e-post till mats@valasen.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-

Read more Path

Newsletter - 2020-09-08 15:23:55
Gamingbolagets VD presenterar verksamheten

Challenger Mobile AB (publ) tecknade 7 september 2020 avtal om ett omvänt förvärv med bolaget bakom mobilspelet Battlecamp. Nedan följer en presentation från bolagets verkställande direktör Jesper Nord. Se även bilagd presentation. “Jag ser fram emot att ta över Challenger Mobile AB som avser att byta namn till Safe Lane Gaming AB (SLG). Mer information om mig, teamet, vision, strukturen för SLG och Battlecamp AB finns i bilaga. Vi ser Spotlight som en ypperlig marknadsplats i Sverige för tillväxtbolag och valde att gå hit för att fortsätta utveckla verksamheten och driva bolaget

Read more Path